• Home
  • 2 Voor de eerste maal inzetten van een torenkraan na aanschaf of inhuur

2.3 Ingebruikname

Nieuwe kraan

Aan de Machinerichtlijn is ontleend:

4.1.2.3. Mechanische sterkte
De torenkraan moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat hij de overbelasting waaraan hij bij statische beproeving wordt blootgesteld, zonder blijvende vervorming of kennelijk defect kan doorstaan. Bij de berekeningen van de sterkte moet worden gebruikgemaakt van de waarden van de statische-beproevingscoëfficiënt, die zodanig wordt gekozen dat een adequaat veiligheidsniveau is gewaarborgd.
Deze coëfficiënt heeft voor torenkranen in de regel de volgende waarde: 1,25.

De torenkraan moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat hij zonder defect de dynamische beproeving, die wordt verricht met de maximale werklast vermenigvuldigd met de dynamische-beproevingscoëfficiënt, kan doorstaan. Deze dynamische-beproevingscoëfficiënt wordt zodanig gekozen dat een adequaat veiligheidsniveau is gewaarborgd; deze coëfficiënt bedraagt in de regel 1,1.

Deze proeven worden in de regel uitgevoerd met de aangegeven nominale snelheden. Wanneer de bedieningskring van de torenkraan meerdere gelijktijdige bewegingen toelaat, moeten de proeven worden uitgevoerd onder de ongunstigste omstandigheden, hetgeen over het algemeen het geval is wanneer de bewegingen worden gecombineerd.

4.1.3. Geschiktheid voor het beoogde gebruik
De fabrikant of diens gemachtigde moet op het tijdstip van het in de handel brengen of van de eerste inbedrijfstelling van een torenkraan alle passende maatregelen nemen of laten nemen ten einde te waarborgen dat de bedrijfsklare torenkraan zijn gespecificeerde functies veilig kan verrichten.

De in punt 4.1.2.3 bedoelde statische en dynamische beproevingen moeten worden uitgevoerd op alle bedrijfsklare torenkranen. Wanneer de torenkraan niet kan worden gemonteerd in de lokalen van de fabrikant of van diens gemachtigde, moeten de nodige maatregelen worden genomen op de plaats van gebruik. In het andere geval mogen de nodige maatregelen worden genomen in de lokalen van de fabrikant of op de plaats van gebruik.

Voor het voor de eerste maal in gebruik nemen van een torenkraan moet de eigenaar/gebruiker (laten) verifiëren of deze beproevingen zijn uitgevoerd, hetgeen in het Kraanboek moet zijn aangetekend.

Kan dit niet worden vastgesteld, dan dient een ‘1e Onderzoeking en Beproeving’ (1e O+B) te worden uitgevoerd. Dit is de keuring zoals deze vóór 1995 in Nederland wettelijk verplicht was. In deze 1e O+B is tevens een check opgenomen over het al dan niet voldoen aan de betreffende ‘geharmoniseerde’ normen.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.