2.5.1 Verzekering

Het gebruik van torenkranen (vast of op rups) kan op verschillende gebieden leiden tot een beroep op enige verzekering. Aan de volgende polissen moet daarbij worden gedacht:

 • CAR-verzekering
  Een CAR-verzekering (Constructie All Risk) is een tijdelijke (aflopende) verzekering die kan worden afgesloten bij de aan- of verbouw van bijvoorbeeld een gebouw. Een CAR-verzekering kan zowel door de aannemer als door de opdrachtgever worden afgesloten. Dat hangt af van het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer..

  De CAR-verzekering biedt dekking voor beschadiging van 'het werk' (het gebouw in aan- of verbouw). Deze basisdekking kan worden uitgebreid met een aantal aanvullende rubrieken, te weten: aansprakelijkheid, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, aannemersmateriaal (zoals gereedschappen, keten en loodsen), eigendommen van bouwdirectie/personeel en transport.

  Een CAR-polis kan van belang zijn als daarop ook een Sectie Aansprakelijkheid is meeverzekerd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met de torenkraan (vooral een vaste en op spoorstaven) en/of de last is daarop verzekerd. Schade aan de last zal veelal gedekt zijn op de rubrieken Het Werk of Eigendommen Opdrachtgever. Als de torenkraan of last schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever veroorzaken, is dat verzekerd op de betreffende Sectie van de CAR-polis.

  Voor dekking onder die rubriek Bestaande Eigendommen is verband met de werkzaamheden voldoende en speelt aansprakelijkheid geen rol. Voor alle duidelijkheid: ook al is de rubriek aannemersmaterieel meeverzekerd, deze rubriek bevat veelal een uitsluiting voor ‘mechanisch voortbewogen objecten’ zoals torenkranen. Als dat niet het geval is, dient goed te worden bewaakt of de totale verzekerde som voldoende is (in combinatie met schade aan het overige aannemersmaterieel, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een kraan op een ketenpark valt).
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  Indien er met een vaste torenkraan of een torenkraan op spoorstaven schade aan derden (letsel- en/of materiële schade) wordt toegebracht, dekt deze verzekering de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Schade veroorzaakt met torenkranen die zichzelf, anders dan op spoorstaven, zelfstandig kunnen voortbewegen (bijv. rups-torenkranen) wordt uitgesloten en moet geregeld worden onder de hierna te bespreken WAM-verzekering. De dekking geldt ook voor letsel dat de kraanmachinist zelf overkomt of hij nou werknemer of zzp’er is, Maar dan moeten de verzekerden (veelal eigenaar, werkgever en opdrachtgever) uiteraard wel aansprakelijk zijn. Dat geldt zowel voor werknemers als voor zzp’ers.
   
 • Cascodekking werkmaterieel
  Indien er een cascodekking is afgesloten voor een torenkraan, biedt die polis dekking als er schade aan de kraan zelf ontstaat. 
   
 • W.A.M.-verzekering
  Schades aan derden veroorzaakt door torenkranen die anders dan langs spoorstaven zelf rijden (zoals rups-torenkranen) hebben een verzekering welke verplicht is op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) Deze verzekering dekt in ieder geval het rijrisico en veelal ook het werkrisico (in ieder geval als het gaat om het belang van de eigenaar van de torenkraan). 
   
 • Ongevallen verzekering
  Voor het personeel kunt u een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Als een ongeval voor een personeelslid leidt tot(deels) blijvende functiebeperking van het (een) lichaam(deel) of overlijden, dan voorziet deze verzekering in dekking. De omvang van de uitkering hangt af van de aard van de functiebeperking en de gekozen verzekerde bedragen. In veel cao’s zijn regelingen opgenomen inzake een collectieve ongevallenverzekering (voor werknemers onder de Bouw CAO geldt bijvoorbeeld een branche brede regeling). 

Contracteren blijft cruciaal. In dat kader benoemen we enkele aandachtspunten:

 • een als zzp’er ingehuurde kraanmachinist kan aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade als gevolg van het werken met de kraan. Omdat hij vaak onder regie van de opdrachtgever werkt, is de kans dat de zzp’er aansprakelijk is beperkt, maar niet uitgesloten. Het is dus van groot belang dat de zzp’er zich hiervan bewust is en zorgt dat duidelijke afspraken worden gemaakt over (begrenzing van) zijn aansprakelijkheid, het meeverzekerd zijn op de verzekeringen van zijn opdrachtgever. In ieder geval is het van groot belang dat een als zzp’er werkende kraanmachinist minimaal een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering afsluit en zelf zorgt voor een goed vangnet bij ongeval, ziekte of overlijden.
   
 • Zoals uit het voorafgaande blijkt, spelen rond het werken met torenkranen meerdere verzekeringen. Daar komt nog bij dat de kring van verzekerden vaak wordt geregeld vanuit het belang van de verzekeringnemer. Daarom is advies door gespecialiseerde verzekeringsmakelaars belangrijk. De verzekeringscommissie en afdeling ledenvoordelen van Bouwend Nederland werkt samen met Aon en Meeùs. Zij kunnen u zeker helpen om de juiste contracten te sluiten en uw verzekeringen daarop te laten aansluiten.

Deze notitie is gebaseerd op de situatie in Nederland. Vanwege het beknopte karakter van het bovenstaande zijn hier geen rechten aan te ontlenen.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.