4.1.4 Proces berekening kraanfundatie

Na het bepalen van het kraantype en de bijbehorende kraanopstelling dient de kraanfundatie door een constructeur te worden berekend. Dit is een serieuze zaak, omdat leverancier, aannemer en constructeur goed met elkaar moeten samenwerken om tot een veilige en economisch meest voordelige kraanfundatie te komen.
Hiervoor dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

 • Actueel rapport grondonderzoek met opgave van:
  • Minimaal 2 sonderingen in nabijheid van torenkraanopstelling met opgave van sonderingsniveau, weerstand en kleef conform NEN-EN 1997-1/2.
   Sonderingen mogen normaliter maximaal 25 meter vanuit de kraanfundatie zijn genomen, bij extreme verschillen in sonderingen maximaal 15 meter.
   Voorkeur is ter plaatse van de kraanopstelling.
    
  • Peilmaten van maximale en minimale grondwaterstand
    
 • Indien bekend historie bouwlocatie / locatie van torenkraanopstelling
 • Omgeving en belendende gebouwen (windinvloeden) – gebruiker dient aan te geven of en zo ja, welke windcondities gelden
 • Doorsnedetekening plaats kraanopstelling (met randvoorwaarden zoals bouwputten/taluds/bouwwegen/kabels en leidingen etc.)
 • Grondmechanisch advies nieuwbouw met opgave van toegepaste type(n) pa(a)l(-en), maximale druk én trekbelasting
 • Krachtenopgave leverancier van het juiste merk en type torenkraan uit berekening van alle van toepassing zijnde belastingcombinaties, volgens NEN EN 14439

Op krachtenopgave van de leverancier dient tenminste duidelijk het volgende te zijn vermeld:

 • Type kraan, haakhoogte en gieklengte
 • Wijze van opstelling (op ankers, kruisframe of onderwagen)
 • Conform norm NEN EN14439 met duidelijke opgave van windzone (bijvoorbeeld Nederland C of D)
 • Maximale krachten / momenten vanuit de kraan op de fundatie / kraanbaan, in bedrijf, buiten bedrijf (storm van voren en van achteren) en bij montage/demontage.

Indien niet alle krachten apart zijn opgegeven, dient de fabrikant wel te verklaren dat alle belastingcombinaties zijn verwerkt in de opgave.

Figuur 4.1.4.1: Voorbeeld terugwinankers

Afhankelijk van de opstelling dienen de volgende gegevens te worden toegevoegd:
Kraanopstelling op ankers

 • Toe te passen type anker compleet met maatvoeringen

Zie bijlage 10.3 – 4.1.4 -1: Voorbeeld krachtopgave kraanopstelling op ankers

Kraanopstelling op kruisframe / onderwagen

 • Maatvoering voetplaat onderwagen/kruisframe
 • Evt. borging van onderwagen/kruisframe aan fundatie

Zie bijlage 10.3 – 4.1.4 -2: Voorbeeld krachtopgave kraanopstelling op onderwagen

Kraanopstelling op kraanbaan vereist toevoeging van:

 • Type kraanbaan met technische gegevens hiervan
 • Type fundatieplaten

Opsomming van aan te leveren gegevens voor kraanfundatie:

 1. Aanleveren fundatiekrachten
 2. Rapport berekening kraanfundatie
 3. Controle rapport berekening kraanfundatie door hoofdconstructeur
 4. Indienen rapport kraanfundatie bij Bouw- en Woningtoezicht
 5. Leveren instortmaterialen / ankers
 6. Vlechten kraanpoer
 7. Controle kraanpoer door constructeur voor aanvang stort
 8. Uitharden kraanpoer
 9. Aantoonbaarheid druksterkte beton kraanpoer
 10. Aangieten ankers (indien van toepassing)
 11. Montage torenkraan

Na berekening van de kraanfundatie door een constructeur dient het rapport te worden gecontroleerd door een 2e constructeur (coördinerende constructeur) en Bouw- en Woningtoezicht van betreffende gemeente zijn.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.