5.2.2 Hijsen van lasten met meerdere kranen

Het hijsen van een last met meerdere kranen verdient speciale aandacht.
Een RI&E, specifiek voor deze hijswerkzaamheden, moet tot een hijsplan leiden met daarin alle relevante situaties.

Extra risico’s bij hijsen van een last met meerdere kranen zijn:

 • de stabiliteit van de kranen kan in gevaar komen door een onverwachte beweging van één van de kranen
 • er kan extra belasting optreden in de vorm van schuine reeptrek
 • bij toepassing van verschillende soorten kranen (hijsmiddelen) leidt dit tot ander gedrag per hijspunt (bijv. een combinatie van een vast takel en een torenkraan)
 • bij opstelling op verschillende ondergronden zullen beide hijspunten zich anders gedragen (bijv. een drijvende kraan samen met een torenkraan op vaste grondslag)

Algemene stelregel:  Geen enkele handeling c.q. falen van één van de kranen mag de sterkte en stabiliteit van de andere kranen in gevaar brengen.

Beheersmaatregelen

Het hijsen van een last met meerdere kranen vraagt extra aandacht voor:

 • voorbereiding door een ter zake deskundige hijsspecialist
 • berekening van hijspuntbelasting tijdens alle relevante hijssituaties
 • het maken van htekening(en) en het bepalen van gewichten (zwaartepunt) van de last met belastinggegevens van de aanpikpunten in bepalende hijssituaties
 • keuze van de toe te passen hijsgereedschappen
 • tekening(en) en gegevens van de opstelplaatsen en kraanbewegingen tijdens het hijstraject
 • de wijze van toezicht op de werkzaamheden en taken / verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen / personen
 • de wijze van communicatie tussen de machinisten, hijsuitvoerder / hijsbegeleider
 • maatregelen met oog op publieke veiligheid en afspraken met terrein-, weg-, waterbeheerders.

Kraaninzet

Er zijn grofweg drie mogelijkheden:

 1. hijsen met 2 kranen met gelijk verdeelde belasting over beide kranen
 2. hijsen met 2 kranen met ongelijk verdeelde belasting over beide kranen
 3. hijsen met meer dan 2 kranen

In geval 1 en 2 mag de belasting van geen enkele kraan meer dan 75% zijn van de maximale veilig toelaatbare last op de benodigde vlucht van de kraan met de kleinste bedrijfslast. Daarbij mag geen schuine reeptrek voorkomen. Deze verdeling mag niet worden beïnvloed door de kraanbeweging.

Van deze 75% regel mag alleen worden afgeweken bij toepassen van een zgn. ‘hoofdkraan’ met een ‘staartkraan’. Daarbij mag deze, onderbouwd met een uitgewerkt hijsplan, nooit worden overbelast.

In geval van de 3e mogelijkheid zal altijd het gehele hijstraject voor alle kranen in de relevante situaties moeten zijn doorgerekend.

Voor meer informatie, zie tevens de Abomafoon 3.25.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.